Website Loader

Our Team

ARIS Family

Trần Tuấn Nhật

CEO

Lê Tuấn Anh

IOS Team
PMO Division

Nguyễn Sơn Tùng

IOS Team

Nguyễn Minh Khoa

IOS Team

Vũ Mạnh Hùng

IOS Team

Phạm Vũ Minh Hoàng

Java Team
PMO Division
Application Team

Hoàng Thị Kim Như

Android Team

Nguyễn Tuấn Giang

Android Team

Phan Minh Tuấn

Android Team
PMO Division

Trần Mạnh Tuấn

Android Team

Mai Thanh Phương

Android Team

Phạm Hoàng Tâm

C# Team

Trần Đình Hưng

C# Team

Lê Duy Khánh

C# Team

Phạm Xuân Khoa

PMO Division
BOM

Nguyễn Văn Khá

PMO Division
Inspector Team
QC Division
BOM

Đàm Ngọc Hoàng Trâm

PMO Division
Support Division
BSE Group
BOM

Lê Dương Khang

PMO Division
BSE Group

Tưởng Nhật Quang

PMO Division
BSE Group

Huỳnh Ngọc Điệp

QC Division

Hồ Ngọc Tuấn

QC Division

Phạm Thị Kim Hồng

QC Division

Nguyễn Thiên An

QC Division

Vương Sĩ Nguyên

Design Division
Admin & Accouting Division

Lê Lương Quế Chi

Support Division
BSE Group

Nguyễn Thị Lan

Admin & Accouting Division

Phạm Thị Ngọc Trâm

Admin & Accouting Division

Nguyễn Phạm Văn Tấn

Front-end & Portal Team

Nguyễn Phi Hổ

Front-end & Portal Team

Cao Thị Hồng Hạnh

Front-end & Portal Team

Nguyễn Đức Hy

Front-end & Portal Team

Trầm Khánh Dương

Front-end & Portal Team

Trần Thị Nha Trang

BSE Group

Đỗ Thụy Hạnh Chuyên

BSE Group

Ken Hagiwara

Japan

Nguyễn Quyết Tiến

Hanoi Team