Website Loader

Our Team

ARIS Family

Trần Tuấn Nhật

CEO

Lê Tuấn Anh

IOS Team
PMO Division

Nguyễn Sơn Tùng

IOS Team

Nguyễn Minh Khoa

IOS Team

Phạm Vũ Minh Hoàng

Java Team
PMO Division
Application Team

Trình Thị Phương Hiền

Java Team

Nguyễn Tú Nghĩa

Java Team

Hoàng Thị Kim Như

Android Team

Nguyễn Tuấn Giang

Android Team

Phan Minh Tuấn

Android Team
PMO Division

Trần Nguyễn Thái Khang

Android Team

Phạm Hoàng Tâm

C# Team

Trần Đình Hưng

C# Team

Lê Duy Khánh

C# Team

Phạm Xuân Khoa

PMO Division
BOM

Nguyễn Văn Khá

PMO Division
Inspector Team
QC Division
BOM

Đàm Ngọc Hoàng Trâm

PMO Division
Support Division
BSE Group
BOM

Lê Dương Khang

PMO Division
BSE Group

Huỳnh Ngọc Điệp

QC Division

Hồ Ngọc Tuấn

QC Division

Vương Sĩ Nguyên

Design Division
Admin & Accouting Division

Lê Lương Quế Chi

Support Division
Admin & Accouting Division
BSE Group

Nguyễn Thị Lan

Admin & Accouting Division

Nguyễn Phạm Văn Tấn

Front-end & Portal Team

Phó Vĩnh Huy

Front-end & Portal Team

Nguyễn Phi Hổ

Front-end & Portal Team

Cao Thị Hồng Hạnh

Front-end & Portal Team

Ken Hagiwara

Japan

Nguyễn Quyết Tiến

HIS Team