Our Team

ARIS Family

Trần Tuấn Nhật

CEO

Lê Tuấn Anh

IOS Team
PMO Division

Nguyễn Sơn Tùng

IOS Team

Nguyễn Minh Khoa

IOS Team

Nguyễn Trần Hoàng Nam

IOS Team

Vũ Ngọc Long

IOS Team

Phạm Vũ Minh Hoàng

Java Team
PMO Division
Application Team

Phạm Trung Hiếu

Java Team

Trần Kim Huyền

Java Team

Hoàng Thị Kim Như

Android Team

Nguyễn Tuấn Giang

Android Team

Phan Minh Tuấn

Android Team
PMO Division

Trần Mạnh Tuấn

Android Team

Mai Thanh Phương

Android Team

Phạm Hoàng Tâm

C# Team

Trần Đình Hưng

C# Team

Lê Duy Khánh

C# Team

Phạm Xuân Khoa

PMO Division
BOM

Nguyễn Văn Khá

PMO Division
Inspector Team
QC Division
BOM

Lê Dương Khang

PMO Division
BSE Group

Tưởng Nhật Quang

PMO Division
BSE Group
BOM

Nguyễn Quyết Tiến

PMO Division
Hanoi Team

Huỳnh Ngọc Điệp

QC Division

Hồ Ngọc Tuấn

QC Division

Đinh Thị Kim Thoa

QC Division

Vương Sĩ Nguyên

Design Division

Nguyễn Thị Lan

Accouting Division
HR & Admin Division

Nguyễn Phi Hổ

Front-end & Portal Team

Cao Thị Hồng Hạnh

Front-end & Portal Team

Trầm Khánh Dương

Front-end & Portal Team

Ngô Quốc Toàn

Front-end & Portal Team

Vũ Hoàng Quân

Front-end & Portal Team

Trần Kim Trọng Luyến

Front-end & Portal Team

Lê Lương Quế Chi

BSE Group

Trần Thị Nha Trang

BSE Group

Đỗ Thụy Hạnh Chuyên

BSE Group

Nguyễn Cảnh Điệp

BSE Group

Ken Hagiwara

Japan
×