Giới thiệu thành viên

Gia Đình ARIS

Trần Tuấn Nhật

CEO

Phạm Xuân Khoa

Project Manager
Presales Manager

Nguyễn Văn Khá

COO
Project Manager

Nguyễn Thị Lan

Chief Accountant

Vương Sĩ Nguyên

Creative Manager
Operation Team Leader

Lê Tuấn Anh

PMO Member
Mobile Team Leader

Nguyễn Quyết Tiến

Branch Manager
Project Manager

Nguyễn Thanh Vân

BrSE Team Leader
Sale Executive

Vương Hoàng Bảo Hạnh

HR Executive
Admin Officer

Vũ Hoàng Quân

Technical Leader

Nguyễn Văn Được

Technical Leader
×