Giới thiệu thành viên

Gia Đình ARIS

Trần Tuấn Nhật

CEO

Phạm Xuân Khoa

Project Manager
PMO Manager

Nguyễn Văn Khá

QC Team Leader
Manager

Nguyễn Thị Lan

Chief Accountant

Vương Sĩ Nguyên

Design Team Leader

Lê Tuấn Anh

Mobile Team Leader

Phan Minh Tuấn

Mobile Team Leader

Nguyễn Quyết Tiến

Project Leader
Team Leader

Nguyễn Thanh Vân

IT Comtor
Sale Assistant

Vương Hoàng Bảo Hạnh

HR Executive
Admin Officer

Vũ Hoàng Quân

Technical Leader

Nguyễn Văn Được

Technical Leader
×